Công việc lập báo cáo tài chính bao gồm những gì?

Công việc lập báo cáo tài chính bao gồm những gì?

Công việc lập báo cáo tài chính bao gồm những gì? Bạn đã đi làm kế toán nhưng chưa biết cách lập báo cáo tài chính cuối năm. Và bạn đang tìm 1 lớp học làm báo cáo tài chính? Bạn phải mất 1 năm thậm chí là 2 đến 3 năm để mày mò mà vẫn chưa biết cách làm báo cáo tài chính cuối năm cho doanh nghiệp. Thậm chí có bạn làm kế toán chỉ một mảng nhỏ trong doanh nghiệp, các bạn còn chưa được nhìn thấy cái báo cáo tài chính cuối năm như thế nào. Các bạn đã Lập báo cáo tài chính nhưng chưa tự tin với kết quả mình đã làm và bạn muốn tránh những sai sót? Bạn đang phân vân những thủ tục chứng từ về tài

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết dịnh 48

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết dịnh 48

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết dịnh 48 để gửi qua mạng   Đối với những doanh nghiệp đã đăng ký kê khai thuế qua mạng, mọi thủ tục giấy tờ đều phải ký điện tử và gửi qua mạng, đề nghị nhấn nút download để tải về mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính - Theo QĐ 48; Cập nhật đầy đủ thông tin và gửi đính kèm theo bộ báo cáo tài chính ( đã

Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Ban hành theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ Tài chính) Đơn vị báo cáo: ……………… Địa chỉ: ………………………… Mẫu số B 09a – DNMG  (Ban hành theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ Tài chính) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý … năm ... I. Đặc điểm

Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định 48

Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định 48

Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định 48/2006/QĐ-BT   >>Tải toàn bộ nội dung Mẫu biểu thuyết minh báo cáo tài chính theo quyết định 48   Đơn vị:...........................Địa chỉ:.......................... Mẫu số B 09 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006 /QĐ-BTC ngày 14/ 9/2006 của Bộ trưởng

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh Hệ thống báo cáo tài chính 1. Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán. 2. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị

Các loại báo cáo kế toán

Các loại báo cáo kế toán

DANH MỤC BÁO CÁO KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PHÁT HÀNH, THU HỒI VÀ TIÊU HỦY TIỀN MẶT (Kèm theo Quyết định số 37/2007/QĐ-NHNN ngày 26/10/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) 1. Khi phần mềm tin học cho phép: Báo cáo này được thực hiện tự động hóa, truyền file về Vụ Kế toán- Tài chính theo quy trình hướng dẫn lập báo cáo trên máy tính do Cục

Khi phân tích báo cáo tài chính cần chú trọng vấn đề sau

Khi phân tích báo cáo tài chính cần chú trọng vấn đề sau

Khi phân tích báo cáo tài chính cần chú trọng vấn đề sau: Trung tâm kế toán bình minh chia sẻ với tất cả các kế toán viên và sinh viên một số vần đề cần chú trọng khi phân tích BCTC Thứ nhất, liên kết phân tích, tổng hợp số liệu qua các năm (thường là 3 hoặc 5 năm), đánh giá xu hướng phát triển của DN, từ đó, nhận xét tổng quát tình hình thực hiện

Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính tại cơ quan thuế

Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính tại cơ quan thuế

Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính tại cơ quan thuế - Theo quy định hiện hành, BCTC của DN được lập và gửi cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp chậm nhất là sau 90 ngày từ ngày kết thúc năm tài chinh. Cơ quan thuế thông qua phân tích báo cáo tài chính phải đạt được các mục tiêu chính sau: Một là, Tổng hợp nắm bắt được doanh thu, lợi nhuận thực

Hướng dẫn trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Hướng dẫn trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Hướng dẫn trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất - Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Vì theo quy định tại Điều 8 Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngỳ 22/12/2003

Hướng dẫn trình bày Báo cáo tài chính riêng

Hướng dẫn trình bày Báo cáo tài chính riêng

Hướng dẫn trình bày Báo cáo tài chính riêng - Trên Báo cáo tài chính riêng trình bày không bao gồm các khoản chênh lệch tạm thời phát sinh từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và việc chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài. Vì theo quy định tại Điều 8 Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của

Mẫu biểu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Mẫu biểu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Mẫu biểu báo cáo tài chính theo quyết định 48 - DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Bảng Cân đối kế toán                                        - Mẫu số B01-DNN Bảng Cân đối tài khoản                                     - Mẫu số F01-DNN Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh          - Mẫu số B02-DNN Báo cáo Lưu chuyển tiền

Trang123