Mẫu biểu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Mẫu biểu báo cáo tài chính theo quyết định 48 - DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 1. Bảng Cân đối kế toán                                        – Mẫu số B01-DNN
 2. Bảng Cân đối tài khoản                                     – Mẫu số F01-DNN
 3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh          – Mẫu số B02-DNN
 4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ                              – Mẫu số B03-DNN
 5. Bản Thuyết minh báo cáo tài chính                – Mẫu số B09-DNN

 

MẪU BIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Bảng Cân đối kế toán

 

Đơn vị:……………….Địa chỉ:………………. Mẫu số B 01 – DNN

(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC

ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày……tháng … năm ….

 

                             Đơn vị tính:………….

 

TÀI SẢN

Mã số

Thuyết minh

Số

cuối năm

Số

đầu năm

A

B

C

1

2

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)

100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

(III.01)

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn

120

(III.05)

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn

121

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)

129

(…)

(…)

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

 

 

1. Phải thu của khách hàng

131

2. Trả trước cho người bán

132

3. Các khoản phải thu khác

138

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

139

(…)

(…)

IV. Hàng tồn kho

140

 

 

1. Hàng tồn kho

141

(III.02)

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

149

(…)

(…)

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

 

 

 

1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

151

2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

152

3. Tài sản ngắn hạn khác

158

B – TÀI SẢN DÀI HẠN

(200 = 210+220+230+240)

200

I. Tài sản cố định

210

(III.03.04)

 1. Nguyên giá

211

 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

212

(….)

(…..)

 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

213

II. Bất động sản đầu tư

220

 1. Nguyên giá

221

 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

222

(….)

(…..)

III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

230

(III.05)

1. Đầu tư tài chính dài hạn

231

2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)

239

(….)

(…..)

IV. Tài sản dài hạn khác

240

1. Phải thu dài hạn

241

2. Tài sản dài hạn khác

248

3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

249

(….)

(…..)

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(250 = 100 + 200)

250

NGUỒN VỐN

A – NỢ PHẢI TRẢ

(300 = 310 + 320)

300

I. Nợ ngắn hạn

310

 

 

 

 1. Vay ngắn hạn

311

 2. Phải trả cho người bán

312

 3. Người mua trả tiền trước

313

 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

314

III.06

 5. Phải trả người lao động

315

 6. Chi phí phải trả

316

 7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

318

 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn

319

II. Nợ dài hạn

320

 

 

 

 1. Vay và nợ dài hạn

321

 2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

322

 3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác

328

 4. Dự phòng phải trả dài hạn

329

B – VỐN CHỦ SỞ HỮU

(400 = 410+430)

400

I. Vốn chủ sở hữu

410

III.07

 

 

 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

411

 2. Thặng dư vốn cổ phần

412

 3. Vốn khác của chủ sở hữu

413

4. Cổ phiếu quỹ (*)

414

(….)

(….)

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

415

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

416

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

417

II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

430

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(440 = 300 + 400 )

440

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

Chỉ tiêu

Số       

  cuối năm

Số

 đầu năm

1- Tài sản thuê ngoài
2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công    
3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4- Nợ khó đòi đã xử lý    
5- Ngoại tệ các loại

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

                   Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

(2) Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải báo cáo nhưng không được đánh lại “Mã số”.

(3) Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là  “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

 


2. Bảng Cân đối tài khoản

 


Đơn vị:……………..

Địa chỉ:………………. Mẫu số F01 – DNN

(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC

ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN (*)

Năm…..

 

                                                                                                      Đơn vị tính:…………

Số hiệu

 

Tên tài khoản

Số dư

đầu năm

Số phát sinh trong năm

Số dư

cuối năm

TK

 

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

          

 

 

 

           
 

Cộng

           

 

Ghi chú:

(*) Có thể lập cho Tài khoản cấp 1 hoặc cả Tài khoản cấp 1 và Tài khoản cấp 2,

chỉ gửi cho cơ quan thuế

 

 

   

Lập, ngày……. tháng……năm ….

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh


Đơn vị:……………..Địa chỉ:……………….
Mẫu số B 02 – DNN

(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC

ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm …                       

                                    Đơn vị tính:…………

 

CHỈ TIÊU

Mã      số

Thuyết minh

Năm

nay

Năm

trước

A

B

C

1

2

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

IV.08

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(10 = 01 – 02)

10

4. Giá vốn hàng bán

11

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(20 = 10 – 11)

20

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

7. Chi phí tài chính

22

  – Trong đó: Chi phí lãi vay

23

8. Chi phí quản lý kinh doanh

24

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

(30 = 20 + 21 – 22 – 24)

30

10. Thu nhập khác

31

11. Chi phí khác

32

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)

40

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (50 = 30 + 40)

50

IV.09

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

51

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

(60 = 50 – 51)

60

 

Lập, ngày ……tháng……năm …..

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị:……………………..

                                 Mẫu số B03-DNN

Địa chỉ:…………………..

              (Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC

ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm….

                                                                                                                          §¬n vÞ tÝnh: ………..

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

A

B

C

1

2

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

01

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ

02

3. Tiền chi trả cho người lao động

03

4. Tiền chi trả lãi vay

04

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

05

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

06

7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

07

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

 

   
 
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác

21

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác

22

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

23

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

24

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

 

   
 
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

32

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

4.Tiền chi trả nợ gốc vay

34

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

 

   
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)

50

 

Tiền và tương đương tiền đầu năm

60

 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)

70

V.11

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: * Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số”.

 

Đơn vị:…………………..

Mẫu số B 03 – DNN

Địa chỉ:…………………….

(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC

ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Năm…..

Đơn vị tính: ………..

Chỉ tiêu

số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh      
1. Lợi nhuận trước thuế

01

2. Điều chỉnh cho các khoản
    – Khấu hao TSCĐ

02

    – Các khoản dự phòng

03

    – Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

04

    – Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

05

    – Chi phí lãi vay

06

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn  lưu động

08

     
    – Tăng, giảm các khoản phải thu

09

    – Tăng, giảm hàng tồn kho

10

    – Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)

11

    – Tăng, giảm chi phí trả trước

12

    – Tiền lãi vay đã trả

13

    – Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

14

    – Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

15

    – Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

16

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

     
 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác

21

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác

22

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

23

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

24

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

     
 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 

     
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

32

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

33

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

34

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

     
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)

50

     
Tiền và tương đương tiền đầu năm

60

     
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61) 

70

V.11    

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: (*) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại  “Mã số”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5. Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính

Đơn vị:………………………Địa chỉ:……………………..

Mẫu số B 09 – DNN

(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC

ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(*)

 Năm …

 

I – Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 – Hình thức sở hữu vốn

2 – Lĩnh vực kinh doanh

3 – Tổng số công nhân viên và người lao động

4 – Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo

cáo tài chính

 

II – Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

1 – Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày …/…/… kết thúc vào ngày…/…/…)

2 – Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

3 – Chế độ kế toán áp dụng

4 – Hình thức kế toán áp dụng

5 – Phương pháp kế toán hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ;

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ)

6 – Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng

7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

 

III – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán                                                                                         

                                                                                                       (Đơn vị tính………..)

01.Tiền và tương đương tiền

Cuối năm

Đầu năm

   – Tiền mặt- Tiền gửi Ngân hàng- Tương đương tiền

….

….

….

….

….

….

Cộng

 

 

 

02. Hàng tồn kho

Cuối năm

Đầu năm

-         – Nguyên liệu, vật liệu- Công cụ, dụng cụ- Chi phí SX, KD dở dang- Thành phẩm- Hàng hóa

- Hàng gửi đi bán   

….

….

….

…..

……

……

….

….

….

…..

…..

…..

Cộng

 

 

   * Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)…………………………………………………….

03 – Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

 

Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc, thiết bị

Phương tiện vận tải truyền dẫn

TSCĐ hữu hình khác

Tổng cộng

(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình- Số dư đầu năm- Số tăng trong nămTrong đó: + Mua sắm                       + Xây dựng

- Số giảm trong năm

Trong đó: + Thanh lý

                     + Nhượng bán

                     + Chuyển sang  

                       BĐS đầu tư

- Số dư cuối năm

(2) Giá trị đã hao mòn luỹ kế

- Số dư đầu năm

- Số tăng trong năm

- Số giảm trong năm

- Số dư cuối năm

(3) Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2)

- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm

Trong đó:

+ TSCĐ đã dùng để thế chấp,

    cầm cố các khoản vay

   + TSCĐ tạm thời không sử dụng

   +  TSCĐ chờ thanh lý

  

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

   * Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

- TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn  sử dụng:…………………………………………………………………

- Lý do tăng, giảm: ………………………………………………………………………………………..


04. Tình hình tăng, giảm  TSCĐ vô hình

 

Khoản mục

Quyền sử dụng đất

Quyền phát

hành

Bản quyền, bằng

sỏng chế

 

TSCĐ vô hình khác

Tổng cộng

(1) Nguyên giá TSCĐ vô hình

 

 

 

 

 

 

- Số dư đầu năm
- Số tăng trong nămTrong đú  + Mua trong năm  + Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp  - Số giảm trong năm

Trong đú:

+ Thanh lý, nhượng bỏn

  + Giảm khỏc

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

 

(…)

(…)

- Số dư cuối năm
(2) Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

 

 

- Số dư đầu năm
- Số tăng trong năm- Số giảm trong năm

(… )

(… )

(… )

(… )

(… )

(… )

- Số dư cuối năm
(3) Giỏ trị cũn lại của TSCĐ vụ hỡnh

 

 

 

 

 

 

- Tại ngày đầu năm- Tại ngày cuối năm

 

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (Nếu có)…………………………………………………………………..

 

 

 

 

05 – Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư         vào đơn vị khác:

Cuối năm

Đầu năm

(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

- Đầu tư vào công ty liên kết

- Đầu tư tài chính dài hạn khác

…..

……

……

…..

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Cộng

 

 

* Lý do tăng, giảm: ……………………………………………………………………………………….

 

06 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

Cuối năm

Đầu năm

   – Thuế giá trị gia tăng phải nộp

…..

…..

   – Thuế tiêu thụ đặc biệt

…..

…..

   – Thuế xuất, nhập khẩu

…..

…..

   – Thuế thu nhập doanh nghiệp

…..

…..

   – Thuế thu nhập cá nhân

…..

…..

   – Thuế tài nguyên

…..

…..

   – Thuế nhà đất, tiền thuê đất

…..

…..

   – Các loại thuế khác

…..

…..

   – Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

…..

…..

 

07 – Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu

Số

đầu

năm

Tăng trong

 năm

Giảm trong năm

Số

 cuối

năm

A

1

2

3

4

1 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn2- Thặng dư vốn cổ phần3- Vốn khác của chủ sở hữu4- Cổ phiếu quỹ (*)5- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

6- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

7- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

(…..)

(…..)

(…..)

(…..)

Cộng

* Lý do tăng, giảm: ……………………………………………………………………………..

 

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Đơn vị tính………)

08. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác

Năm nay

Năm trước

- Doanh thu bán hàngTrong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá

…..

…..

…..

…..

- Doanh thu cung cấp dịch vụTrong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ

…..

…..

…..

…..

- Doanh thu hoạt động tài chính

…..

…..

   Trong đó:
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia

……

……

+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

……

……

……

……

+ ….

……

……

 

09. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập       chịu thuế TNDN

Năm nay

Năm trước

(1) Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế

……

……

(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhậpchịu thuế TNDN(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vàothu nhập chịu thuế TNDN(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được

trừ vào lợi nhuận trước thuế)

……

……

……

…….

…….

……

(5) Số thu nhập chịu thuế TNDN trong năm (5 = 1- 2+3-4)

……

……

 

 

 

10. Chi phí SXKD theo yếu tố:

Năm nay

Năm trước

-         Chi phí nguyên liệu, vật liệu-         Chi phí nhân công-         Chi phí khấu hao tài sản cố định-         Chi phí dịch vụ mua ngoài-         Chi phí khác bằng tiền

…..

…..

…..

…..

……

……

……

……

…..

…..

Cộng

…….

…….

 

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính………….)

11- Thông tin về các giao dịch không bằng tiền

phát sinh trong năm báo cáo

Năm nay    Năm trước

- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ                    ………              ………

liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ

cho thuê tài chính;

-     Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.                                  ………               ………

 

12 – Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp

nắm giữ nhưng không được sử dụng:

Năm nay    Năm trước

- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược;                                   ……….               ……….

-     Các khoản khác…                                                                     ………                 ………

 

VI- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng

- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

- Thông tin so sánh

- Thông tin khác (2)

 

VII- Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

   

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1)  Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu.

(2)  Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính.

Tải toàn bộ  bản word: Mẫu biểu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Bản excel Mẫu biểu báo cáo tài chính excel theo quyết định 48

Dịch vụ kế toán - Đào tạo kế toán tại công ty VBMS
 • Lớp học kế toán tổng hợp thực hành
 • Lớp học kế toán thuế thực thực hành
 • Học kế toán tổng hợp ở đâu
 • Học kế toán thuế tại doanh nghiệp VBMS
 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • ketoanvip Mẫu biểu báo cáo tài chính theo quyết định 48

  phoneketoanvip Mẫu biểu báo cáo tài chính theo quyết định 48 090 49 41 466

  phoneketoanvip Mẫu biểu báo cáo tài chính theo quyết định 48 0968 671 850

  phoneketoanvip Mẫu biểu báo cáo tài chính theo quyết định 48 090 49 41 566

  mailketoanvip Mẫu biểu báo cáo tài chính theo quyết định 48 Email liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VBMS)
  Nhận làm dịch vụ kế toán thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính, thẩm định giá... hàng tháng, hàng quý, hàng năm trên toàn Việt Nam.
  (web: vbms.com.vn - Liên hệ: 090 4941 466)

  Web Kế Toán Víp .com - Trung Tâm Kế Toán Bình Minh - Dạy thực hành - Học thực tế. Với môi trường đào tạo tại Doanh Nghiệp ĐƯỢC ĐI CÔNG TÁC THỰC TẾ TẠI CÁC CÔNG TY - DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI khác biệt hoàn toàn với môi trường trong trường lớp: đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm, Cơ sở vật chất hiện đại, kết thúc khóa học sẽ có được kiến thức tương ứng với 2 năm kinh nghiệm....

  Các khóa học được quan tâm nhiều: